איבדת או מצאת
בעל חיים?
לדווח על בעל חיים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אתר "לוח אנימלס – חרבות ברזל"

חלק א – תנאי שימוש

מפעילת האתר: עמותת אנימלס ("אנימלס").

כל מתן מידע וכל שימוש באתר זה מהווים הסכמה מפורשת והתחייבות לפעול בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן:
הגדרת מונחים –

"המידע" משמעו המידע שימסר על ידי ועל ידי משתמשים אחרים באתר, לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל, חשבון פייסבוק/אינסטגרם/ערוצי מדיה חברתית אחרים, שם ותמונת בעל החיים, מספר שבב וכל פרט אחר.
"אנימלס" משמעה עמותת אנימלס, ע.ר. מפעילת האתר.
"האתר" – אתר זה שכתובתו https://lost.animals-now.org.

 1. אני מאשר/ת כי כל הפרטים והמידע שאמסור הינם נכונים, מלאים ומדויקים.
 2. יש לי הזכות המלאה (לרבות מלוא זכויות הקנין הרוחני) בכל תמונה או סרטון שאעלה לאתר, ללא מגבלה, ואני רשאי/ת לעשות בו שימוש בהתאם לנדרש באתר.
 3. ידוע לי כי בכדי לאפשר הצלבת מידע ואיתור חיות אבודות, כל פרטי המידע שאמסור יהיו גלויים וחשופים לכל משתמשי האתר (למעט דרכי יצירת קשר איתי שלא אישרתי שיפורסמו, אשר ישארו חסוים מפני משתמשי האתר אך לא בפני מפעילי האתר). ידוע לי כי לאנימלס אין אפשרות לפקח, לנטר או להגביל את השימוש של משתמשים אחרים במידע שימסר על ידי, ואנימלס לא תהיה אחראית אם יעשה במידע שימוש ע"י משתמשי האתר בניגוד להוראות תנאי השימוש או בניגוד לדין. לא תהיה לי כל טענה או דרישה לאנימלס במקרה כזה.
 4. ידוע לי כי אנימלס שומרת את הזכות (אך לא מתחייבת לעשות כן) לסנן ולבחון את התכנים של הודעות, מידע או מסרים ישירים שיוזנו באתר לפני פרסומם, וכן לערוך אותם לפי שיקול דעתה לשם עמידה בתנאי השימוש והתאמה למטרות האתר. ככל שיבוצע סינון כאמור, יחול עיכוב בפרסום התכנים שיוזנו ובמשלוח המסרים הישירים לשם ביצוע ניטור כאמור.
 5. אם ארצה להסיר את המידע שמסרתי, כך שלא יהיה חשוף לצפיה למשתמשים אחרים, ידוע לי שעלי לשלוח על כך בקשה מפורטת לדוא"ל info@animals-now.org וזאת מכתובת המייל שמסרתי יחד עם המידע. אנימלס תעשה מאמץ להסיר את המידע בהקדם האפשרי. ידוע לי כי ההסרה כאמור אינה אוטומטית ולכן לא תתבצע באופן מיידי.
 6. אני מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בתכנים ובמידע הנמצא באתר, אלא בהתאמה גמורה למטרות האתר המפורטות בו, דהיינו איתור חיות אבודות. למען הסר ספק, לא אעשה כל שימוש מסחרי באתר או במידע הנמצאים בו. ידוע לי כי כל שימוש אחר מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול להוות הפרת הדין, ועל כן יחשוף אותי לתביעות.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב/ת שלא להשתמש בכל רובוט, עכביש, כורה מידע, בוט, כריית מידע או כל התקן אוטומטי אחר על מנת לעבד, או לעבד ידנית, על מנת לעקוף את האמצעים הננקטים על ידי אנימלס כדי להגביל את הגישה לאתר, או לנטר, להעתיק, לקצור או לבצע מניפולציות לכל תוכן שזמין באמצעות האתר.
 8. אני מתחייב/ת שלא להעלות או לשלוח תכנים שאינם הולמים, פוגעניים, או שאינם עולים בקנה אחד עם מטרות האתר.
 9. אני מתחייב/ת שלא לשכפל או להעתיק בכל צורה או אופן את המידע המצוי באתר.
 10. אני אשא במלוא הנזקים שיגרמו לאנימלס, למשתמשי האתר ולכל גורם אחר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש.
 11. כדי לאפשר פעולה תקינה של האתר ידוע לי שעלי לעדכן באופן מיידי את אנימלס על איתור בעל החיים האבוד שפרסמתי (בין כמוצא ובין כמחפש), באמצעות משלוח הודעה מפורטת לדוא"ל info@animals-now.org.
 12. אנימלס לא תהיה אחראית במקרה של תקלות בהפעלת האתר, לרבות במקרה של הצלבה שגויה או חסרה של מידע.
 13. אנימלס אינה מתחייבת להמשיך ולהפעיל את האתר. במקרה של הפסקת הפעלת האתר על ידי אנימלס, אנימלס שומרת לעצמה את הזכות למחוק את המידע שנצבר עד כה או להעבירו לתפעול גוף אחר בעל מטרות דומות שיהיה מחוייב לתנאי השימוש והפרטיות באתר.
 14. אנימלס רשאית לשתף את המידע עם גופים אחרים שפועלים בישראל לשם קידום מטרות האתר. אנימלס לא תשתף את המידע עם גוף מסחרי אלא אם המידע ישמש למטרות אתר זה בלבד.
 15. ידוע לי שאנימלס לא מוודאת את נכונות המידע שנמסר על יד משתמשי האתר ועל כן אינה אחראית לנכונות המידע, ולא תישא בכל אחריות במקרה של מידע שאינו נכון או מדויק.
 16. ידוע לי שאנימלס תשמור את המידע שאמסור ואני מסכימ/ה לכך. אנימלס רשאית להשתמש במידע כדי ליצור איתי קשר מעת לעת וכן כדי לצרף אותי לרשימות תפוצה (במייל, ווטצאפ או ערוצים אחרים כפי שימסרו על ידי).
 17. קראתי ואני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות המופיעה להלן. ידוע לי כי מדיניות הפרטיות והגבלת האחריות מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 18. עם שימוש בקישור על מנת לעבור מהאתר לאתרים חיצוניים, תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות אינם תקפים, והגלישה והפעילות באתרים חיצונים, כפופים לכללים ולמדיניות באותם אתרים חיצוניים.
 19. אני מתחייב/ת כי אם אקבל הודעה מאנימלס, אסיר קישור לאתר (או לכל חלק ממנו), באתר אינטרנט אחר שאני מפעיל/ה.
 20. אנימלס תפרסם מעת לעת יוזמות בנושאים הנוגעים למטרות אנימלס. אם ראית פרסום שנוגע לך ושאינך מעונין בפרסומו, אנא פנה/י לאנימלס בהקדם באמצעות דוא"ל info@animals-now.org ונפעל כדי להסיר אותו.
 21. אנימלס הקימה ומפעילה את האתר במצב חירום, ועל כן יתכנו תקלות ושגיאות בהפעלת האתר. אם נתקלת בתקלה כלשהי, נשמח לקבל דיווח על כך לדוא"ל info@animals-now.org ונעשה כמיטב יכולתנו בכדי לתקן את התקלה.
 22. על תנאי שימוש אלה ופרשנותם יחולו חוקי מדינת ישראל, מבלי להביא בחשבון את כללי ברירת הדינים. אני מסכימ/ה בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, לצורך הכרעה בכל מחלוקות שיתגלעו מתנאי שימוש אלה או לפיהם, ואני מוותר/ת על כל התנגדות המבוססת על טענת פורום לא-נאות.
 23. אנימלס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ומעת לעת, באמצעות עדכונם באתר, ללא צורך במתן הודעה אישית. כל שינוי כאמור יהיה תקף לאלתר מתאריך פרסומו בעמוד זה. המשך השימוש באתר לאחר התאריך הקובע של כל שינוי בתנאי שימוש אלה, ייחשב כהסכמה שלך לכל השינויים הללו.

חלק ב' – הגבלת אחריות

 1. האתר מסופק כמות שהוא, עם כל הפגמים (as-is) וללא אחריות מסוג כלשהו, ואנימלס מתנערת בזאת מכל התחייבויות ותנאים בנוגע לאתר, במפורש, מכללא או לפי כל דין, לרבות, אך לא רק, מכל אחריות לשלמות, לדיוק, לאיכות, לאמינות, לזמינות, לדיוק, לתועלת, לאבטחה או לאי-הפרה של זכויות של צדדים שלישיים, ומכל אחריות מכללא לאיכות מסוימת או להתאמה או כשירות למטרה מסוימת.
 2. אנימלס אינה אחראית לכך שהאתר יעמוד בדרישות שלך, שההפעלה של האתר תהיה ללא שיבושים או שגיאות, שהפגמים באתר יתוקנו, או שהאתר יהיה חופשי מהתקפות, וירוסים, התערבות, פריצות, או מפגיעות אחרות באבטחה.
 3. אנימלס אינה אחראית בחבות בגין השימוש באתרים חיצוניים המקושרים לאתר, או למידע או לתוכן הנכללים בהם, לרבות הורדת מידע על ידך, ואת/ה תישא באחריות בלעדית לכך.
 4. אנימלס נוקטת מאמצים לשמירה על בטיחות המידע, אך אינה ערבה לסודיות או לפרטיות של כל תקשורת או מידע שמועברים על ידי שימוש באתר, אינה מבטיחה שהאתר חסין מפני מתקפות וחדירה, ולאנימלס לא תהיה כל אחריות במקרה של פגיעה כאמור.
 5. בשום מקרה אנימלס, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שותפיה, ו/או שלוחיה לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לנזקים מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור (א) לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג, (ב) לאובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן שימוש, אובדן מוניטין, הפרעה למהלך העסקים, (ג) לכל אובדן, פגיעה, תביעה, אחריות, או נזק אחרים מכל סוג, ו/או (ד) לכל תביעות של צדדים שלישיים נגדך; כשהנזקים הנזכרים בס"ק (א), (ב), (ג) ו/או (ד) לעיל נובעים בכל דרך מכל עניין הנוגע ו/או נובע מהאתר והשימוש בו, גם אם הודע לאנימלס שיש אפשרות שייגרמו נזקים כאלה.
  בשום מקרה האחריות הכוללת של אנימלס, מנהליה, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, ו/או השליחים שלה, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל הנזקים (מלבד כנדרש לפי הדין במקרים של נזקי גוף או מוות) לא תעלה על הסכום הכולל המצרפי של אלף (1,000) ש"ח.
 6. עליך להגיש תביעה, בגין כל עילת תביעה בקשר לאתר בתוך שנה אחת (1) מתאריך התגבשותה.
 7. את/ה תגן על ותשפה את אנימלס, מנהליה, נושאי המשרה בה, העובדים, השותפים והשלוחים שלה מאת ובגין כל נזקים, הפסדים והוצאות מכל סוג (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות סבירים), שיגרמו להם בקשר לכל תביעה ו/או דרישה בשל, או הנובעים מהשימוש שלך באתר, הפרה של תנאי שימוש אלה על ידיך, ו/או הפרה על ידך של זכויות כלשהן של צד אחר.

חלק ג' – מדיניות פרטיות

מה המידע האישי שאנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

תגובות

כאשר המבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, ובנוסף גם את כתובת ה-IP של המבקר, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן שלו כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל.
בכתיבת תגובה באתר שלנו, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.
תגובות מבקרים עלולות להיבדק על ידי שירות אוטומטי ועל ידי נציגים של אנימלס למניעת תגובות זבל או תגובות שאנימלס תחליט שאינן מתאימות.

תוכן מוטמע מאתרים אחרים

כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו'). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן.
אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי 'עוגיות', להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

מידע שנאסף על ידי אתרי האינטרנט שלנו ומערכות נוספות

לצורכי אנליזה, ניתוח ושיפור השימוש באתרים שלנו, אנו משתמשים במספר כלים של גופי צד שלישי (Google Analytics, Autopilot, Facebook) אשר יאספו וינתחו מידע באופן אנונימי בשעה שאתם מבקרים באתרי האינטרנט שלנו. האתר שלנו עשוי להוריד Cookies או Pixels למכשירכם כמתואר בהצהרת ה-Cookies מטה.
אם יצרת קשר עם נציגים שלנו, באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פנייה דרך דפי הפייסבוק של העמותה, מידע זה עשוי להישמר במערכות המידע שלנו לעיתים תוך שמירת תוכנם.

מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים

מדובר במידע אודותיכם שאתם מעניקים לצדדים שלישיים (כגון אך לא רק: פייסבוק, גוגל, טוויטר, וואטסאפ וכד') על ידי שימוש ברשת חברתית, בין על ידי שימוש בכפתורי שיתוף או בלחצנים או יישומי צד שלישי אחרים.
גופים שלישיים עשויים לאסוף מידע נוסף כגון מעבר לאתרים שלנו דרך פרסומת של צד שלישי. או על ידי צפייה במידע שהוטמע מן האתר כגון סרטון יוטיוב או סרטון מתוך פייסבוק.
באמצעות שיטות אוטומטיות אלה לאיסוף מידע, אנו עשויים להשיג 'נתוני זרם הקלקות', דהיינו יומן המתאר את הקישורים ופריטי תוכן אחרים שהמבקר לחץ עליהם תוך כדי גלישה באתר אינטרנט. תוך כדי הגלישה של המבקר באתר, אנו עשויים לתעד את הפעולות שהוא מבצע ולאחסן אותן. אנו מקשרים בין מרכיבי נתונים מסוימים שאספנו באמצעים אוטומטיים, כגון פרטי הדפדפן שלך, לבין פרטים אחרים שהשגנו לגביך, כדי שנוכל לדעת, לדוגמא, אם פתחת הודעת דוא"ל ששלחנו אליך.

השימוש במידע שאנו אוספים דרך טפסים באתר

אנו עשויים להשתמש במידע לצורך המטרות הבאות:

בהתאם למידע שמסרת, אנו עשויים לשלוח לך עדכונים והתראות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS, הודעת ווטסאפ, שיחת טלפון או רשתות חברתיות.

שמירה, גילוי והעברת מידע אפשרית של המידע לגורמים נוספים

המידע האישי שלך ישמר דרך ספקי שירות המאחסנים את אתרי האינטרנט שלנו ואת מערכות המידע שלנו לפי תנאי ההתקשרות אבטחת המידע והסודיות שנכרתו בינינו לבינם.
במקרה של הפסקת הפעלת האתר על ידינו, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר תפעולו לגוף אחר בעל מטרות דומות שיהיה מחוייב לתנאי השימוש והפרטיות באתר.

אנחנו רשאים לשתף את המידע שימסר על ידך עם גופים אחרים שפועלים בישראל לשם קידום מטרות האתר, כפי שמתואר בחלק א' לתנאי השימוש. לא נשתף את המידע עם גוף מסחרי אלא אם המידע ישמש למטרות אתר זה בלבד.
בנסיבות חריגות אנו עשויים על פי דין לחשוף או לעבד מידע שנאסף אודותיך. אנו נעדכן אותך, אם וכאשר ידרש מאיתנו לחשוף מידע ספציפי אודותיך מעבר למתואר לעיל, ונפעל להשגת הסכמתך לכך, אלא אם הדבר עומד בסתירה לדרישת רשות מוסמכת או פסק דין.
אנו עשויים לפנות מיוזמתנו לרשויות שיפוטיות או לגופים ציבוריים אחרים, במידה שהאחריות החוקית או המוסרית שלנו מובילה אותנו למסקנה שעלינו לעשות זאת (כמו למשל במצב בו הודיע משתמש על כוונתו לבצע פשע או פעילות טרור).
במסגרת הליך משפטי המידע עשוי להיות מועבר לאחד הצדדים בהליך, במסגרת גילוי מסמכים בין אם ניתן צו ובין אם לאו.
הגילוי עשוי לכלול העברת מידע אישי מחוץ לישראל (במידה ומדובר בהליך משפטי שלא נעשה בישראל). אם אתם נמצאים באיזור הסחר האירופי המשותף, עליכם להיות מודעים לכך שיתכן שהעברת המידע תעשה אף אל מחוץ לאירופה, אל מדינות שבהן הוראות הדין אינן קפדניות וחלות מערכות דינים אחרות. אנו נפעל לכך שהעברת מידע תיעשה באופן שיגביר ככל האפשר את שמירת המידע, אך לא נוכל להתחייב על כך ששמירת המידע תעשה באופן החופף לתקנות האירופאיות.

מדיניות שמירה על מידע ומחיקתו

אנו נמחק את המידע שאנו מחזיקים אודותיך, כאשר לא נזדקק לו. אנו נשמור ונחזיק במידע לתקופה של לא יותר מחמש שנים לאחר שהקשר האחרון (באופן פעיל וסביל) נעשה עמך, לאחר מכן נמחק את המידע או נערוך אותו כך שיהיה אנונימי, זאת למעט אם יש לנו מחויבות או סיבה חוקית להחזיק במידע תקופה ארוכה יותר.
במידה שתגיב/י על תוכן באתר, התגובה והנתונים אודותיה יישמרו ללא הגבלת זמן, כדי שנוכל לזהות ולאשר את כל התגובות העוקבות באופן אוטומטי.

אילו זכויות יש לך על המידע שלך

עשויה להיות לך הזכות לקבל את המידע ה"אישי" שאנו מחזיקים בו אודותיך כפרט וכן למידע קשור תחת הגדרות דיני אבטחת מידע והגנת הפרטיות, ובמקרה כזה הנך רשאי/ת לבקש למחוק מידע אישי שאינו מדויק.
הנך רשאי/ת להתנגד לשימוש במידע האישי שלך לצורך ביצוע מטרות שיווק ישיר בכל זמן, וכן הנך רשאי/ת להתנגד לעיבוד המידע או חלק ממנו (ולבקש את מחיקתו) בנסיבות אחרות. ניתן ליצור איתנו קשר בכל עת, על מנת לבקש לעדכן או למחוק את המידע אודותיך.
אם את/ה מעוניינ/ת שנסיר את פרטיך מרשימת הדיוור, באפשרותך להקיש על קישור להסרה מרשימת התפוצה המופיע בתחתית כל הודעת דיוור שאנחנו שולחים, או על ידי יצירת קשר עם הכתובת שפרטיה מופיעים מטה.

אמצעי אבטחה

עמותת אנימלס הטמיעה אמצעים ארגוניים טכניים שונים על מנת לשמור את המידע האישי מפני אבדן, גניבה או כנגד כל סוג של עיבוד בלתי חוקי. כל האתרים שלנו מאובטחים בעזרת רכיב אבטחה פרוטוקול אבטחה SSL המאפשר תקשורת בפרטיות על גבי רשת האינטרנט כאמצעי למניעת הונאות. זכות גישה למידע האישי מוענקת רק לעובדנו אשר נדרשים לגשת למידע אודות תומכים ומבקרי אתר האינטרנט לצורך עבודתם זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס לנותני שירות שונים.

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש של האתר או מהגבלת האחריות המופיעה בחלק ב' של תנאי השימוש.

מדיניות "עוגיות" (Cookies)

אנו מעוניינים להבטיח שאתם נהנים מגלישה באתרי האינטרנט שלנו ומעוניינים להשתפר. לכן אנו אוספים מידע אודות השימוש שלכם באתרים וממקמים קובצי Cookies על גבי מערכת ההפעלה ממנה גלשת.
בעת הגלישה באתרים שלנו אתם מסכימים לכך שאנימלס תשתמש בסוגי Cookies המצוינים מטה ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות זו (אלא אם הגדרתם את הדפדפן שלכם לדחות קבצי Cookies).
באפשרותכם למצוא מידע נוסף באתרים אלו: www.youronlinechoices.eu ,www.allaboutcookies.org.

קובץ עוגיות הוא שורת קוד המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגיה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה. העוגיות מאפשרות למערכות לזהות את מכשיר המשתמש ולבצע מיד התאמות באתר בו הוא מבקר באופן אנונימי. ברגע בו משתמש מגיע לאתר, קובץ Cookie נשלח לזיכרון המכשיר (דיסק) של המשתמש. קבצים אילו שימושיים מאחר שהם:

סוגי קבצי Cookies

יש שני סוגים עיקריים של קבצי Cookies:

פרטי ההתקשרות שלנו

שינויים עתידיים בהצהרת הפרטיות ומדיניות Cookies יעודכנו באתר זה, ותוכלו לקבל מידע נוסף באמצעות משלוח מייל לכתובת המופיעה למטה.
אנו מקדמים בברכה שאלות, הערות ובקשות בנוגע לפרטים המופיעים במסמך זה ובאופן עיבוד המידע בפרטי הקשר הבאים: info@animals-now.org.